Balaustre

Home/Balaustre

Project Description

Balaustre centra el seu interès, precisament, en la balustrada formada per peces prefabricades de formigó i passamà cilíndric que acompanya la corba. És una escala d’exterior, una escala de jardí neoclàssic, amb balustres corbats en el pla horitzontal que estreny l’escala a la part central i produeix una sensació de més envergadura, recurs molt utilitzat pels paisatgistes clàssics. El balustre està format per peces prefabricades formigonades sobre motllo de fusta i passamà de formigó. La base és de formigó armat amb barra d’acer de 6 mm i encofrat de fusta i escuma de poliuretà. El paviment dels graons és de pedra calcària buixardada de Sant Vicenç.