Flotante

Home/Flotante

Project Description

Flotante és una escala de dues tramades d’esglaons volats que descansen sobre un suport central, un triangular i l’altre trapezoïdal. Les peces modulars que fan d’esglaó, amb aparença de grans lloses de pedra, tenen una forma que, tot i ser idèntiques unes de les altres, en col·locar-les invertides generen graons desiguals. Cada una de les peces que conformen el conjunt es va prefabricar per separat sobre encofrat de fusta. Els suports centrals i els suports transversals amb els encaixos de muntatge són de formigó de ciment i sorra amb colorant i van armats amb barres d’acer de 6 mm. Els graons són del mateix material però armat amb acer calibrat de 4 mm i per a la barana es va fer servir passamà d’acer i barra quadrada massissa per als muntants.