Monolito

Home/Monolito

Project Description

Monolito és una doble escala corbada amb un esveltíssim monòlit piramidal al centre. Es remarcable la matriu circular que dóna raó de ser al conjunt, matriu que només és observable des d’una perspectiva zenital. Va ser de les últimes obres en sortir del taller i tant la base com el monòlit estan realitzats en formigó armat fet amb un morter de sorra fina i ciment gris amb armadura d’acer de 6 mm. Per a l’encofrat de les rampes es va fer servir fusta, escuma de poliuretà i policarbonat per a les retencions. El modelat de la rampa es va realitzar amb morter de ciment i amb morter de guix i sorra fina. Els murets de formigó de la barana es van encofrar amb plaques de policarbonat amb separadors de fusta i estan armats amb filferro de 2 mm. La barana es completa amb xapa de ferro foradat i va col·locada sobre el muret amb suports també metàl·lics.